Architecten gilde blog

Opdrachtgever

Gemeente Waalwijk

Locatie

Medewerkers

ir. Pieter Maurer (MSc.),
architect-ingenieur
Will Groothuysen | Ur2d
stedenbouwkundige AvB
ir. Vincent Kaptein (MSc.),
architect (& beeldbewerking)
In samenwerking met midden nederland bouwingenieurs
bouwadvies & -begeleiding

Ontwerp

2014

Realisatie

Prijsvraag

Download brochure
projectpresentatie

Ontwerp basisschool met peuterspeelzaal

School vol ontmoeting & ontwikkeling  (Waalwijk)

Een nieuwe basisschool, die geborgenheid en ontwikkelingsmogelijkheden biedt voor kinderen van 2 tot ca. 12 jaar. Gedurende deze belangrijke periode wordt de basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van de kinderen.

 

Stedenbouw, inpassing & ontsluiting

Het perceel bevindt zich tussen het afwateringskanaal en de kenmerkende  groene loper. De hoofdroute naar de basisschool loopt langs het kanaal. De kiss & ride zone bestaat uit een rondgaande lus die tevens een open ruimte vormt tussen het kanaal, de groene loper, de schoolentree en te nog te realiseren woonbebouwing.

De bestaande groene loper biedt een logische mogelijkheid om verkeersstromen te scheiden en daardoor de verkeersveiligheid te vergroten. Door dit groene pad op te waarderen ontstaat en natuurlijk ontsluitingspad voor met name schoolgaande kinderen die  te voet of per fiets naar de basisschool komen. Via deze langzaamverkeerszone wordt de verdiept liggende -overdekte- fietsenstalling dan ook ontsloten. Verkeersveiligheid, helderheid en gebruik van een bestaande kwaliteit komen zo samen.

Het schoolhof vormt een ruimtelijk en parkachtig speelterrein, dat aansluiting vindt met de  groene loper. Schoolhof en groene loper overlappen elkaar  tijdens schooltijden als verlengstuk van het speelterrein en na schooltijd als doorlopende verbinding. Twee draaipoorten voegen deze  zone toe aan het schoolhof en scheiden –buiten schooltijd– de groene loper van het schoolplein. De toevallige voorbijganger wordt zo als toezichthouder gewaar van activiteiten die buiten schooltijden op het schoolplein plaatsvinden. Door de verschillende doorkijken  vanaf de openbare weg is het schoolgebouw zichtbaar vanaf verschillende plekken in het dorp en staat daarmee in de dorpsgemeenschap. Dit vormt de basis om het schoolhof en het schoolgebouw -volgens het Brede Scholen principe- in de avonduren voor buitenschoolse activiteiten te benutten.

Door de bouwhoogte oplopend -in een verhoogd bouwdeel naar twee bouwlagen- te realiseren ontstaat een mooi oppervlak van ruim 550m² aan buitenspeelruimte. De uitlopers van de groene verbindingszone zijn hier niet in opgenomen. Genoeg ruimte om invulling te geven aan een schoolhof, met een inrichting waarin pedagogische ontwikkeling en het voorkomen van pestgedrag centraal staat.

 

Schoolgebouw, plek voor ontmoeting & ontwikkeling

Het ontwerp onderscheid zich door een zeer ruime speelplaatsen een ruimtelijk en transparant schoolgebouw. De situering van het gebouwvolume op de noordelijke erfgrens maakt maximaal ruimte vrij voor een grote buitenspeelplaats op het zuiden waar het groene pad ten oosten van het kavel  onderdeel van uitmaakt. Het optillen van de westflank van het gebouw biedt onderdak aan een half verdiepte fietsenstalling, zodat de benodigde ruimte hiervoor niet ten koste gaat van de speelplaats.

De aula vormt de ruimtelijke centrale spil, waarrondom welke de overige ruimtes zijn gesitueerd.. De Aula als plek voor ontmoeting & ontwikkeling. Aan de zijde van het schoolhof bevindt zich het podium, dat tweezijdig gericht is. Hierdoor ontstaat ruimte voor binnen-voorstellingen én buiten-voorstellingen met de toeschouwers op het schoolhof. De Aula biedt op die manier een podium voor toneelvoorstellingen, voordrachten of filmvoorstellingen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld buitenfilms vertoont worden. De basisschool als plek voor ontmoeting & ontwikkeling voor de dorpsgemeenschap.

Transparantie en doorzichten creëren ruimtelijkheid waarin beleving maar ook toezicht en veiligheid centraal staan. Door te werken met split-level verdiepingen krijgt het schoolgebouw een speels karakter waarin verbinding centraal staat. De lerarenkamer, directie/administratie en IB-ruimte zijn rondom de Aula gesitueerd, zodat op natuurlijke wijze toezicht mogelijk is. Hiermee is de basis gelegd voor een schoolgebouw dat geborgenheid biedt en de basis vormt voor een omgeving waarin de ontwikkeling van het kind gefaciliteerd wordt. Een school als plek voor ontmoeting en ontwikkeling.

De groepsruimte voor de kleuters onderscheid zich door de verschijningsvorm en de separate eigen ingang. Op die manier hoeven de kleintjes, die altijd door ouders gebracht en gehaald worden, de verkeersbewegingen van de overige kinderen niet te kruisen. De groepsruimte voor de kleuters vormt één geheel met de overige groepsruimten, en biedt gelijktijdig extra geborgenheid, ofwel binnen als op het schoolhof buiten. Zo hebben ze een eigen -half overdekte- speelzone, als voorportaal naar het schoolhof.

Vanaf de groepsruimte van de kleuters groeien de kinderen in hun ontwikkeling trapsgewijs door het schoolgebouw. De hoogteverschillen -links en rechts van de Aula- symboliseren dit groeiproces.

 

Architectuur,       School van betekenis

De leesbare geleding van het schoolgebouw is geïnspireerd op het ontwikkelingsproces van het kind. Met de Aula als centrale spil, en door een transparante zone gekoppelde groepsruimten, ontstaat een duidelijke geleding. Door de jaren heen biedt het schoolgebouw een plek van ontdekking & ontwikkeling.

De groepsruimte voor de kleintjes heeft lage gevelopeningen voor zicht naar buiten voor de kleintjes, en hogere gevelopeningen voor de begeleiders en voor daglichtinval. De overhoekse ramen maken het mogelijk voor de kinderen om-om de hoek- te kijken. Het oplopende raam naast de entree symboliseert het groeiproces van het kind, en vormt tevens de uitzwaaizone op het moment dat de ouders  het kind in vertrouwen achterlaten. Ze zien dan hun ouders weggaan én later op de dag  arriveren. Een plek voor afscheid en ontmoeting.

Door de basisschool heen wordt gespeeld met kleur. De Aula als plek voor uiting, waar ontmoeting en optredens plaatsvinden, krijgt een groene kleur. De verkeersruimten als trapopgang en lift krijgen een blauwe kleur. De werkplaats, IB-ruimte, e.d. krijgen een rode kleur als aanduiding dat deze niet toegankelijk zijn voor de kinderen. De groepslokalen krijgen een gele kleur, als referentie naar de zon, die alles laat groeien. Verder krijgt de docentenkamer/directie een oranje accent, en de toiletten en witte toegangsdeur. Daar waar mogelijk wordt bijvoorbeeld ook gespeeld met de kleur van kunstlicht, zodat het schoolgebouw een plek met betekenis wordt, waarin de ontwikkeling van het kind centraal staat.

Ook de vormbetekenis, zoals benoemd in de groepsruimte voor kleuters, komt terug in de vorm van ramen in de toiletten. Een gebouw vol beleving, een school met betekenis.

Het ontwerp voorziet in één helder schoolgebouw waarin alle benodigde voorzieningen,

 

Duurzaamheid, leven met de natuur

Het frisse scholen principe , natuurlijke ventilatie, natuurlijk daglichtinval en warmteaccumulatie vormen de kernwaarden waarop het schoolgebouw is ontworpen. Een gebouw waarin het energieverbruik op slimme manier wordt beperkt en het leven met de natuur én maximale comfort centraal staat. Uitgangspunt hiervoor is de A-B-C-D methode.

 

De A-B-C-D methode door ArchitectenGilde

Ademen, door frisse buitenlucht op natuurlijke wijze het lokaal binnen te laten. Natuurlijke luchttoevoer, door regelbare ventilatieroosters ter plaatse van de luifel. Afzuiging via tegenoverliggende muurroosters, met hergebruik van warmte middels een lucht-water warmtepomp en opslag van restwarmte via warmteaccumulatie. Dit levert een aanzienlijke besparing op het energiegebruik.

Basiswarmte, door gebruik te maken van de warmte-accumulerende kwaliteiten van bouwkundige delen. Hierdoor ontstaat een stabiel binnenklimaat. De betonnen vloeren en plafonds kunnen vanuit de kern warmte opslaan en vertraagd afgeven. Een eventueel overschot aan warmte gedurende de dag kan op die manier warmtevraag in de avond en vroege ochtend beperken of zelfs voorkomen.

Comfort, door frisse buitenlucht op het binnendeel van de luifel voor te verwarmen of te koelen, voordat de verse lucht daadwerkelijk het lokaal binnen komt. Een snel systeem, dat de temperatuur in elk lokaal individueel regelt, met maximaal comfort. In de avonduren, zodra het groepslokaal niet in gebruik is zal de ventilatiebehoefte geminimaliseerd worden voor verdere energiebesparing.

Duurzaam omgaan met energie, door zoveel mogelijk natuurlijk daglicht en gedoseerd zonlicht de ruimten in het gebouw binnen te brengen. De luifels dienen als lichtbrenger, diep in de ruimten. Natuurlijk licht dat op de luifels valt weerkaatst via het plafond diep de ruimten in. Slechts indien daglicht ontoereikend is wordt kunstlicht ingezet als aanvullende lichtbron. De luifel vormt daarbij een aanvullende indirecte lichtbron, aangezien indirecte verlichting als prettig wordt ervaren.

Hierbij geldt dat installaties enkel worden toegepast, daar waar het écht meerwaarde biedt. Wat installaties betreft houden we het graag eenvoudig, en beperken op die wijze op onderhoudskosten en energieverbruik en gaan voor maximaal gebruiksgemak.

 

Zonnecellen, als investeringsmogelijkheid.

De platte daken kennen een ideale situering ten opzichte van de zon, waardoor zonnecellen het maximale rendement behalen. Bovendien zorgen de zonnecellen voor beschaduwing van het dakoppervlak, waardoor het gebouw minder zal opwarmen. Middels subsidies en financieringsmodellen is de realisatie van zonnepanelen als onderdeel van het plan mogelijk.

 

Toekomstgericht, de omgevingsdynamiek

De verdiepte fietsenstalling heeft een netto vloeroppervlak van 170m², en biedt daarmee voldoende ruimte om bijvoorbeeld twee extra groepslokalen te realiseren, of andere verblijfsruimte te realiseren. Mede gezien de goede toegankelijkheid en de degelijkheid waarmee gebouwd wordt zal het gebouw uitermate geschikt zijn als schoolgebouw, en indien de behoefte wijzigt,  ook prima kunnen worden gebruikt als dokterspraktijk c.q. verzorgingshuis of bedrijfspand.

 

Toegankelijkheid, ontsluiting & verkeer

Het schoolgebouw is toegankelijk voor mindervaliden. Middels de zone voor de lift die in de plattegrond is aangegeven kunnen de verschillende bouwlagen worden ontsloten. Op deze manier vormt het een gebouw met toekomstperspectief!

 

ArchitectenGilde ontwerpt met plezier aan uw toekomstige basisschool. Neem contact met ons om voor een vrijblijvend gesprek om de vele mogelijkheden van uw toekomstige basisschool inzichtelijk te krijgen.

ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive