Architecten gilde blog

Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten die ArchitectenGilde aangaat met haar opdrachtgever(s) is steeds van toepassing “De Nieuwe Regeling 2011” (DNR 2011, versie ‘13), die op deze pagina door middel van een hyperlink kunnen worden gedownload.

De DNR 2011 zijn standaardvoorwaarden die de rechtsverhouding tussen opdrachtgever enerzijds en de architect, ingenieur en/of adviseur anderzijds regelt.

De Nieuwe Regeling: DNR 2011  <download DNR2011 versie’13>

De DNR 2011 is opgebouwd uit de 1: Voorwaarden en een 2: Toelichting, welke onderstaand ook individueel kan worden gedownload.

Download 1: Voorwaarden | DNR 2011
Download 2: Toelichting | DNR 2011

 

De volgende voorwaarden maken in ieder geval onderdeel uit van de met ArchitectenGilde te sluiten overeenkomst van opdracht:

Gestandhouding offerte

ArchitectenGilde kan niet aan een uitgebrachte offerte of gedane aanbieding worden gehouden, indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte en/of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Facturering en betalingstermijn

Facturering in principe tweewekelijks/ naar rato van geleverd werk/ per fase achteraf conform de offerte, waarbij het factuurbedrag wordt verhoogd met omzetbelasting en eventuele heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Betalingstermijn binnen veertien dagen na factuurdatum per bank.

CAR-verzekering 

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat een CAR-verzekering (“Construction Allrisk”), als bedoeld in de DNR 2011, wordt afgesloten wanneer bouwprojecten tot uitvoering worden gebracht.

In praktische zin: Indien met een (hoofd)aannemer wordt gebouwd dient de aannemer deze verzekering af te sluiten, indien in eigen beheer wordt gebouwd dient de opdrachtgever deze verzekering zelf af te sluiten.

Projectreferentie 

ArchitectenGilde houdt zich het recht voor om het project en de vervaardigde werkzaamheden te gebruiken als referentie voor acquisitiedoeleinden, aanbestedingen en als voorbeeld op internetsites.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
ArchitectenGilde heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij Nationale Nederlanden (onderdeel van ING Groep), gevestigd te Rotterdam. Deze beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is van toepassing op alle door ArchitectenGilde uitgevoerde of uit te voeren werkzaamheden, en dekt de schade (tot een bepaald maximum) die ontstaan als gevolg van beroepsfouten.

Verzekerd bedrag:

A. € 1.135.000 per aanspraak, voor schade voortvloeiende uit de aansprakelijkheid zoals omschreven in rubriek A,B,C of D, doch in enig verzekeringsjaar niet meer dan € 2.270.000.
B. € 69.000 per (bouw)project, voor schade voortvloeiende uit de aansprakelijkheid zoals omschreven in rubriek E, doch in enig verzekeringsjaar niet meer dan € 138.000.

De polis en daarop vermelde rubrieken van deze aansprakelijkheidsverzekering worden op eerste verzoek van opdrachtgever beschikbaar gesteld door ArchitectenGilde.

 

Bovenstaande voorwaarden download:  <voorwaarden website ArchitectenGilde per 31-12-2016>

*** De voorwaarden zijn geactualiseerd per 31-12-2016, zie link voorgaande voorwaarden.
ArchitectenGilde
Postbus 175
5201 AD 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Zaltbommel (Aalst)
info@architectengilde.nl
T 073-7114552
© 1997 -2011 ArchitectenGilde - alle rechten voorbehouden - site door Dream interactive