Om de verduurzaming in de  bouw te stimuleren worden er regelmatig subsidies beschikbaar gesteld door de overheid. Deze subsidies variëren van het beschikbaar stellen van geld -als bij onderhoud monumenten-, goedkope leningen -groene leningen- tot belastingvoordelen.

Voor opdrachtgevers zowel particulieren als bedrijven kunnen de verschillende subsidiemogelijkheden in de bouw onderzocht worden.

Landelijke en/of gemeentelijke subsidies

Sommige subsidies zijn op landelijk niveau geregeld, andere op provinciaal en/of gemeentelijk niveau. Elke overheidsinstantie mag de onder haar beheer gestelde subsidiegelden naar eigen inzicht verdelen en toewijzen aan particuliere en/of zakelijke  aanvragers, die aan de gestelde voorwaarden voldoen.

Er zijn verschillende websites, waarop te vinden is welke bouwgerelateerde subsidies er zijn en voor welke investeringen/werkzaamheden en locaties deze gelden:
http://www.energiesubsidiewijzer.nl
http://www.duurzaamthuis.nl/financieel/subsidies
http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen

Doordat de Nederlandse overheid ook een Europese verplichtingen heeft met betrekking tot de energetica zijn veel bouwgerelateerde subsidies gelinkt aan energieverbeterende maatregelen. De uitzondering op de regel hiervan is monumentale restauratie.

De belangrijkste subsidiemogelijkheden op een rijtje:

Lage btw-tarief
Het 6% in plaats van het 21% btw-tarief blijft gelden voor beperkte verbouw- en renovatiewerkzaamheden aan particuliere woningen ouder dan 2 jaar, zoals:

  • schilderen
  • stukadoren
  • isoleren
  • behangen
  • schoonmaken

Voor een grondige verbouwing kan dit dus zomaar honderden euro’s per woning schelen. Voor deze regeling hoeft men geen formulieren of overige bewijzen aan te leveren. Dit zou direct verwerkt moeten zijn in de offerte/facturen van de uitvoerende partij.

ISDE
Met de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De subsidieregeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt. Voor meer informatie, zie http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

MIA-Vamil
Ondernemers kunnen fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken met de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). De MIA-Vamil is een belastingvoordeel. Een voorwaarde is wel dat de producten inclusief de werkzaamheden vermeld staan op de zogenoemde Milieulijst, deze wordt samengesteld op basis van innovatie en milieuaspecten. Deze vorm van subsidie kan men aanmelden via een gesloten omgeving op het internet (E-herkenning) deze gesloten omgeving is persoonsgebonden, gelinkt aan opdrachtgever  (of adviseur van opdrachtgever). Na melding kan de MIA/Vamil toegepast worden bij de belastingaangifte. De belastingdienst verrekend het voordeel. Om deze vorm van subsidie zo optimaal mogelijk te benutten speelt afschrijving ook een rol in het voordeel. Om de kwaliteit en/of uitvoering te waarbogen wordt deze (steekproefsgewijs) gecontroleerd door Rijksdienst voor Ondernemen Nederland (RVO).
Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 % van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven

Op 30 december 2015 is de nieuwe Milieulijst 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Met de zoekfunctie zoeken in de Energielijst en Milieulijst 2016 kunt u zoeken naar milieuvriendelijke en energiezuinige technieken met fiscaal voordeel.

EIA
Ondernemers kunnen fiscaal voordeel behalen en investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-InvesteringsAftrek (EIA). De EIA levert u gemiddeld 14% voordeel op. Daarnaast leveren deze energiezuinige investeringen u ook een lagere energierekening op. Met deze regeling stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzaam ondernemen.

Fiscale aftrek is mogelijk voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Zie voor de bouw:  http://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken/energie-besparen-gebouwen

BRIM
Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten. Met deze instandhoudingssubsidie komt de overheid eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, tegemoet in de onderhoudskosten.
De regeling houdt in, dat er per rijksmonument een meerjaren-onderhoudsplanning wordt aangeleverd van ten minste 6 jaar. Dit onderhoudsplan moet een toegevoegde waarde zijn voor het in stand houden van dit monument. Deze vorm van subsidie is dan ook alleen van toepassing op de monumentale onderdelen (waarde) van het object. Deze plannen worden ingediend en door een commissie beoordeeld. Afhankelijk van het aantal ingediende plannen en de waarde wordt het beschikbare subsidiebedrag verdeeld over de goedgekeurde meerjarenplannen.

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten, waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan. Kijk voor beide subsidieregelingen voor monumenten op: https://www.restauratiefonds.nl/monumenteigenaren/financieren/subsidies/brim-subsidie-voor-onderhoud-rijksmonumenten

 

Indien gewenst kunnen we met elkaar een plan opstellen om de subsidiemogelijkheden te onderzoeken.